• pelu? müflon suni kürkNe üretiyoruz

Muflon, pelu?, suni kürk;

üretimini yapt???m?z kuma?lar?n birbirini ?a?r??t?ran benzer adlar?d?r hepsi.

Muflon;bilinen yayg?n anlam?yla elbiselerin i? taraf?nda astar olarak ?s?nma ama?l? kullan?lan terbiye edilmi? (post) yünlerin genel ad? olsa da say?lar? gün ge?tik?e azalan Ermenistan, ?ran ve do?u s?n?r?m?zda türünün son temsilcilerinin ya?amaya devam etti?i, ?imdiki evcil koyunlar?n atas? olan e?ri ve iri boynuzlu yabani bir koyun türüdür.

Tarih boyunca bilinen en eski giyim malzemesi olan hayvan postu ve kürk do?ada k?s?tl? miktarda bulunmas? sebebiyle her zaman de?erli olmu?tur. Ancak gerek i?levselli?i gerekse güzelli?i nedeniyle ba?ta tekstil sekt?rü olmak üzere insanl???n hi? bir zaman vazge?emedi?i bir malzeme olmu?tur.

??te bu de?erli hayvan kürklerinin taklit edilmesiyle ke?fedilen bir tekstil ürünüdür suni kürk....

?lk defa 1929 y?l?nda Güney Amerika’da ya?ayan “Alpaka” isimli memeli bir hayvan?n tüyleri kullan?larak suni kürk üretilmeye ba?land?. Moda sekt?rü a??s?ndan sadece iki renkte üretilebilmesi ve kunduz, vizon gibi zarif kürklerin yerini tutmamas?na ra?men ucuz olmas? ve s?cak tutmas? gibi avantajlar? dikkate al?nd???nda üreticiler suni kürkü geli?tirmeye devam ettiler.

1950’lerin ortalar?na kadar suni kürk üretimindeki denemeler ba?ar?l? sonu?lar elde edemediyse de, bu tarihten itibaren alpakan?n tüyleri yerini yeni ke?fedilen akrilik malzemeye b?rak?nca hem daha hafif hem de istenilen renkte suni kürk üretimi mümkün oldu.

Günümüzde ?e?itli sentetik ya da do?al malzemeler ve kimyasallar sayesinde do?adaki tüm hayvanlar?n kürklerini taklit etmek, dü?ük maliyetlerle suni kürkler üretmek ve arzu edilen kaliteli ürünleri elde etmek mümkün hale gelmi?tir.

Nerelerde kullan?l?yor bu kuma?lar derseniz, s?n?rlar? ?izilemeyen insan?n hayal gücünün sonsuzlu?unda u?suz bucaks?z bir dünyada buluyoruz kendimizi. ?? giyim, d?? giyim, ?apkalar, ?antalar, ayakkab?lar, oyuncaklar, yatak ?rtüleri, koltuk k?l?flar?, hal?lar, klima filtreleri, boya f?r?alar?, at e?erleri, dekoratif kaplamalar ve bazen bizlerin bile akl?na gelmeyen mü?terilerimizin belirledi?i yüzlerce ürün.

Peki siz olsayd?n?z nerede kullan?rd?n?z ?


Biz Kimiz

En son ne zaman pelu? bir oyuncakla oynad?n?z ya da bir ?ocu?u sevindirdiniz?

So?uktan korunmak i?in yakas?, i?i, kollar? kürklü bir mont giydiniz mi hi??

Ayaklar?n?z? s?cak tutmak i?in pelu? bir terlik ya da i?i muflonlu bir ayakkab?n?z olmad? m??

Evinizin güzelli?ine güzellik katmak i?in yere serdi?iniz bir pelu? hal?ya basman?n keyfine vard?n?z m??

Yumu?ac?k pelu? bir battaniyeye sar?l?p uyudunuz mu hi??

Askerlik an?lar?n?z?n aras?nda, sizi ?s?tan muflonlu parkalar?n?z var m?yd??

Pelu? ,suni kürk ya da müflon...

Hemen hemen hergün kar??la?t???n?z, dokundu?unuz, ta??d???n?z, giydi?iniz pek ?ok ?eyde g?rdü?ünüz i?te bu kuma?lar? biz üretiyoruz.

??ün Tekstil olarak 1970’lerde perakende ve toptan konfeksiyon alan?nda ba?lad???m?z faaliyetlerimizi 80’li y?llarda toptan kuma? alan?nda geni?leterek, 90’l? y?llarda üretici firma konumuna geldik. üretimimiz ?stanbul’a 1,5 saat uzakl?kta Osmanl? ?mparatorlu?u’nun ba?kenti Bilecik’in Osmaneli il?esinde 10.000m2 kapal? alana kurulu tesislerimizde ger?ekle?tirilmektedir. Deneyimli kadromuz ve zengin makine park?m?z ile y?ll?k 3.000.000m2 olan üretim kapasitemizi ürün kalitesinden ?dün vermeden se?kin mü?teri portf?yümüze sunmaktay?z. Türk ve dünya modas?n?, yeni trendleri, mü?terilerimizden gelen taleplerle bir araya getirerek; her sezon yeni ürünlerle ?e?itli sekt?rlerin ihtiya?lar?na cevap vermekteyiz.

Ger?ek kürk giymenin statü sembolü say?lmad???, hayvanlar?n kürkleri yüzünden ?ldürülmedi?i bir dünya i?in; üretti?imiz her metre pelu?un do?al hayat?n süreklili?ine katk?da bulundu?u inanc?yla üretmeye devam ediyoruz.